Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa - głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2023 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, niezawierające azbestu lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Dofinansowanie będzie mogło wynosić do 100% kosztów zadania. Część nieobjętą dofinansowaniem właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.
Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem skorzystania z dotacji jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Gąsawie do dnia 28 kwietnia 2023 r.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 35.
Wniosek do pobrania tutaj.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa ta zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

W myśl znowelizowanych przepisów od dnia 1 marca 2023 r. emerytura podstawowa podwyższona zostanie do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł), co spowoduje znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.