Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Obudnie odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do obsługi programu Rodzina 500 plus. Już od nowego roku w formie elektronicznej zacznie przyjmować wnioski o nowe świadczenia wychowawcze, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r. Natomiast gminy jeszcze do końca maja 2022 r. będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń.

Logo Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego

W związku ze zmianą wytycznych dotyczących kwalifikowalności osób uprawionych do skorzystania ze wsparcia w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Gąsawa, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty poświadczające

Miejsce zamieszkania ucznia oraz szkołę do której uczęszcza:

 • kopia legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający uczęszczanie do szkoły
 • dokument potwierdzający zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Gąsawa lub oświadczenie złożone przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę pełnoletnią – załącznik nr 1 lub nr 2

Stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu) – załącznik nr 3

Fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR), jeżeli nie złożono tych dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie grantu. Może to być np.:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
 • świadectwo pracy z PPGR,
 • umowa z PPGR,
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • zaświadczenie z ZUS,
 • zaświadczenie z KOWR,
 • inne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia

Fakt zamieszkania osoby pracującej w PPGR w miejscowości lub w gminie w której funkcjonowały PPGR. Może to być np.

 • kserokopia faktury za media,
 • kserokopia rachunku za śmieci
 • inne dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania miejscowości lub w gminie w której funkcjonowały PPGR/ oświadczenie - załącznik nr 7

Potwierdzenie nie otrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy: Załącznik nr 4 lub nr 5

Klauzula o ochronie danych osobowych – załącznik nr 6

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów polegającą na przekazaniu komputerów, pozyskanych przez Gminę Gąsawa w konkursie Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów i stanowiącą warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Gąsawa do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Gąsawie, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 roku do godz. 12:00.

UWAGA! Należy dostarczyć gotowy komplet dokumentów, wraz z wszystkimi wymaganymi kopiami dokumentów. Niedostarczenie ww. dokumentów, będzie skutkowało OSTATECZNYM odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się gminy do uczestnictwa w programie i wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następującym porządkiem obrad: