logo

Projekt grantowy
pn. "Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018"
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania
4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Gąsawa

Nazwa zadania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częścią socjalno-magazynową na terenie części działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin, Gmina Gąsawa

Cel Projektu: zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie poprzez budowę PSZOK na terenie Gminy Gąsawa

Wysokość dofinansowania projektu z funduszy UE: 418.176,10 zł