Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Realizacji Świadczeń.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty będą przyjmowane do dnia 6 lutego 2023 roku do godziny 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.

Zawiadamiam, że zwołuję XIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
  2. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców;
  3. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;
  5. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa;
  6. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2023-2026;
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: