Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
(ul. Leszka Białego 6, 88-410 Gąsawa),
dla której organem prowadzącym jest Gmina Gąsawa

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
(ul. Żnińska 17, 88-410 Gąsawa),
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gąsawa

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 26 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Zawiadamiam, że zwołuję XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu;
  2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu;
  3. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Gąsawa oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu;
  4. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  6. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032;
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;
  8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie na 2022 rok.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Konkurs fotograficzny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16. rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.