ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy oraz X, XI, XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Żninie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gąsawa:
  1. dyskusja.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 7. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gąsawa z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych w obrębie ewidencyjnym Oćwieka;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok;
  4. udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Gąsawa dla spółki wodnej na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Gąsawa;
  5. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok;
  6. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2032.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik