Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 21 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 9:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sytuacji finansowej Gminy Gąsawa.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gąsawa na lata 2024- 2026,
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie,
  • rocznego Programu Współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Pałucka,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok,
  • zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032.
 4. Omówienie projektu budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie.