Gąsawa, dnia 4 lipca 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄSAWA

IRG.672.1.2024

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z przepisem art. 8h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gąsawie uchwały nr LXVIII/418/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gąsawa. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego gminy.

Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509) (wzór formularza dostępny jest pod linkiem https://gasawa.bip.net.pl/?a=9108).

Stosowne wnioski należy składać w formie papierowej: osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gąsawie pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu, przesyłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą skrytki ePUAP: /uggasawa/SkrytkaESP w terminie do dnia 30 września 2024 r. (włącznie).

Wniosek musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada) wnioskodawcy, a także wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może także podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 8h ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2):
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa, e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (52)3036210,
2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula informacyjna RODO

Gąsawa, dnia 4 lipca 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄSAWA

IRG.672.1.2024

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa (procedura wszczęta uchwałą nr LXVIII/418/2024 Rady Miejskiej w Gąsawie z dnia 25 marca 2024 r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa, w terminie do dnia 30 września 2024 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa.

Wniosek - pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego - pobierz

Uchwała Nr LXVIII/418/2024 Rady Miejskiej w Gąsawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa - pobierz

Informacja geograficzna - plik GML - pobierz