Gąsawa, dnia 18 listopada 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
  2. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,
  3. ustalenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
  5. określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów,
  6. określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru,
  7. określenia dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,
  8. rocznego programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
  9. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gąsawa oraz określenia granic obwodów tych szkół,
  12. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik