ZAWIADOMIENIE

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany statutu Gminy,
  2. określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Gąsawa,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Mariusz Kazik