Zawiadamiam, ze zwołuję XLIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 9 października 2018 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa, Chomiąża Szlachecka i Oćwiecka,
  2. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok,
  3. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gąsawa,
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik