ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017-2023,
  2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 14/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Pałucka,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy  na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa,
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  5. ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gąsawa, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane,
  6. zmieniająca uchwalę w sprawie podziału gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania,
  7. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok,
 8. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik