Z A W I A D O M I E N I E                                                                                                  

Zawiadamiam, że zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 12:00, w Lokalu „Panorama” w Gąsawie przy ul. Parkowej, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania z działalności komisji stałych rady gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2021:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2017 - 2021,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
  2. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie gminy Gąsawa na lata 2018-2020,
  3. nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Gąsawa, a Gminą Miejską Hel,
  4. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gąsawa do partnerskiego projektu pn „Kultura w zasięgu 2,0”,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Oćwieka,
  6. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2018 .
 10. Odpowiedzi na wnioski interpelacje zgłoszone na sesji.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik