Zawiadamiam, że zwołuję XXX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XXIX sesji Rady Gminy.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gąsawa:
  1. podjęcie uchwały.
  2. dyskusja,
  3. wprowadzenie,
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa.
  2. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.
 9. Informacja Wójta Gminy Gąsawa o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zobowiązane osoby.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

            Mariusz Kazik